WebReg+

Please Login

WebReg+ is the online event management platform of Asszisztencia Congress Bureau.

Asszisztencia | Budapest, Hungary | +36 1 350-1854

Forgot password? Do not have an account?

Please notifiy the administrator


Copyright Asszisztencia Kft.
© 2016-2017